Signatári protestu

Strana 7 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »» »»»

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí žiadajú o adopciu dieťaťa, nesmú byť diskriminovaní voči heterosexuálnym žiadateľom. Podľa tohto rozhodnutia musia mať homosexuáli v krajinách, kde je zákonom umožnená adopcia dieťaťa jednotlivcom (a teda aj na Slovensku), možnosť adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/partnerkou. Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie v členských štátoch Rady Európy.

Je zrejmé, že:

 • Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
 • Demokraticky legitimované orgány európskych štátov, ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo homosexuálom priznať;
 • Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť v demokratickom legislatívnom procese;
 • Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl žiadateľa.

Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli väčšiny Európanov. Spomínaný rozsudok ESĽP morálne degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky na identitu detí a ich vnímanie modelu rodiny.

Je nepochybné, že homosexuálom patrí, rovnako ako každému inému, rešpekt a uznanie ich ľudskej dôstojnosti. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov slobodne si zvoliť životný štýl, realizovať sa a prispievať svojím dielom a možnosťami pre dobro spoločnosti. Nie je však zmysluplné, priznávať partnerstvám homosexuálov rovnakú spoločenskú pozíciu a privilégiá ako manželstvu muža a ženy - teda prirodzenej rodine. Vedie to totiž k deformácii prirodzených vzorov pre deti, k problémom pri budovaní identity dospievajúcej mládeže a k prehĺbeniu chaosu v medziľudských vzťahoch.

Ako občanom, ktorí sú súčasťou Európy, nám veľmi záleží na budúcnosti nášho kontinentu. Preto nemôžeme zostať ľahostajní ku kríze identity a perspektívnej vízie, v ktorej sa Európa zmieta. Táto kríza sa dramaticky prejavuje aj vymieraním európskeho obyvateľstva. Vo väčšine štátov počet úmrtí jednoznačne prevyšuje počet živonarodených detí. Hrozí, že o niekoľko desaťročí sa viaceré národy stanú na území vlastného štátu národnostnými menšinami. Európa tak fakticky speje k demografickej samovražde. Nádejou pre budúcnosť Európy je všestranná podpora rodiny, ktorá je založená na manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť Európy. Sme toho názoru, že pokiaľ Európa nezaujme jednoznačne kladný postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.

Rozsudok ESĽP považujeme za nebezpečný, pretože jeho účelom je nanútiť európskym štátom adopciu detí homosexuálmi a tak umelo vytvoriť neprirodzenú "homosexuálnu rodinu". Protestujeme proti tejto snahe, ktorá nemá oporu v texte Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vyzývame Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby sa svojimi uzneseniami jednoznačne postavilo za tradičnú rodinu a práva detí. Naliehavo žiadame, aby Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pri budúcich voľbách sudcov ESĽP vyberalo osobnosti, ktoré budú verné textu Európskeho dohovoru o ľudských právach a nebudú presadzovať vlastnú ideologickú agendu.

Vyzývame občianske združenia, politické strany a občanov členských krajín Rady Európy, aby sa pridali k tomuto protestu a svoje vyjadrenie zaslali predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Lluísovi Maria de Puig na:

 • E-mailovú adresu:
  petr.sich@coe.int
  Mr Petr SICH
  Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
 • Alebo poštovú adresu
  Lluís Maria de Puig
  Parliamentary Assemby
  Council of Europe
  Avenue de l'Europe
  F-67075 Strasbourg Cedex

Signatári protestu

Ak ste mailom, alebo poštou poslali svoj protest, podpíšte sa prosím aj na našej stránke Podpis »»

 

Príklad Vášho prostestu

Dear Mr President,

We are concerned about the decision of European Court of Human Rights from 22 January 2008 on the matter of E.B. versus France which says that homosexual individuals demanding child adoption cannot be discriminated against heterosexuals.

This legal decision has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights or in the will of its authors. This decision affirms our concern that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementers of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of a European lawmaker. They use their legislative powers to promote their own ideological agenda which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We perceive this decision of ECHR as an expression of effort to artificially create an unnatural "homosexual family". At the same time, ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a child is at stake. This approach seriously damages the reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore, we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR only candidates who will show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will abstain from advocating their own ideological agenda.

Yours sincerely,

 


Pridať podpis


Skryť adresu   Zobraziť všetky údaje   Skryť všetko

* Údaje s hviezdičkou sú povinnéZoznam podpísaných (1952)

 • Ing. , PhD. Tinakova Katarina, učiteľka, nezverejnená adresa
 • Mgr. Michlik Daniel, živnostník, nezverejnená adresa
 • Bielik Peter, nezverejnená adresa
 • Gombos Rudolf, fyzioterapeut, nezverejnená adresa
 • Ing. Bezák Ján , dôchodca, nezverejnená adresa
 • Ing Sipos Pavol, nezverejnená adresa
 • Bezáková Anna, nezverejnená adresa
 • Mgr. Poláková Gabriela, pedagóg, nezverejnená adresa
 • Ing Adamec Ján, živnostník, nezverejnená adresa
 • hargasova martina, nezverejnená adresa
 • Mgr. Krupáš Marián, nezverejnená adresa
 • Kotorová Elena, materská dovolenka, nezverejnená adresa
 • Genzorová Zuzana, študent, nezverejnená adresa
 • ThLic Mášik Peter, katolícky kňaz, nezverejnená adresa
 • Mgr. Hertelyová Zdenka, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Ing. Vasková Zuzana, študent PhD., nezverejnená adresa
 • Torok Robert, student, nezverejnená adresa
 • Ing. Bohunický Andrej, strojný inžinier, nezverejnená adresa
 • Hronco Radoslav , Opeator v elektro-vyrobe, nezverejnená adresa
 • Cehuľa Daniel , SZČO, nezverejnená adresa
 • Mgr. Jedina Andrea , lekarnik, nezverejnená adresa
 • Bc Cingelová kristina, študent, nezverejnená adresa
 • Ing. Žembéry Tomáš, ekonóm, Jána Hertela 265/13, 028 01, Trstená, SLOVAKIA
 • Ing. Birčáková Beáta, personalistka, nezverejnená adresa
 • Babčák Jan, technik, nezverejnená adresa
 • Ing. Vanek Andrej, Programator, nezverejnená adresa
 • Mgr. Páltiková Vladimíra, geológ- informatik, nezverejnená adresa
 • Ing. Smoleňová Terézia, projektant, nezverejnená adresa
 • Szelesová Adriána, opatrovateľka detí, nezverejnená adresa
 • Kasperowicz Anna, nezverejnená adresa
 • Ugróczy Augustín, študent, nezverejnená adresa
 • Mgr. Belousov Dan, IT Administrator, nezverejnená adresa
 • Ing. Bujnovský Viktor, Manager, nezverejnená adresa
 • RNDr., PhD. Moško Martin , vedecký pracovník, Pod záhradami 64, 84102, Bratislava, SLOVAKIA
 • Kobolková Kristína, študent, nezverejnená adresa
 • Mgr. Gajdoš Marcel, nezverejnená adresa
 • Ing. Petráš Ľudovít, zootechnik, nezverejnená adresa
 • Dalliová Lucia, študent, nezverejnená adresa
 • Simekova Emilia, nezverejnená adresa
 • Matisova Maria, terapetuka alternativnej mediciny, Teriakovce 108, 08005, Presov, SLOVAKIA
 • Polák Ján, kňaz, nezverejnená adresa
 • Mgr. Víglaská Emília, Zdravotná sestra na MD, nezverejnená adresa
 • MUDr. Víglaský Martin, nezverejnená adresa
 • Mgr. Obšitník Lukáš, redaktor Postoy.sk, nezverejnená adresa
 • Marcova Martina, studentka, nezverejnená adresa
 • Ing Rajský Jám, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Ing. Rajská Anna, stavebná inžinierka, nezverejnená adresa
 • Smolenova Lucia, Referent, nezverejnená adresa
 • Ing. Horváth Marián, nezverejnená adresa
 • Ing. Fillová Mária, technička, nezverejnená adresa
 • mgr Baginová Katarína, učiteľka, nezverejnená adresa
 • Ing Vass Jozef, elektroinžinier, nezverejnená adresa
 • Mgr Beresova Maria, riaditeľka CVČ, nezverejnená adresa
 • Schwarzová Mária, účtovníčka, Doľany 381, 900 88, Doľany, SLOVAKIA
 • David Veronica, nezverejnená adresa
 • Ing. Gregorová Eleonóra, riaditeľka školy, nezverejnená adresa
 • Ing. Štofirová Mária, sam. odborný referent, nezverejnená adresa
 • Guttmanová Monika, nezverejnená adresa
 • Mgr Pilatova Helena , nezverejnená adresa
 • Ing. Skalos Ivan, compliance officer, nezverejnená adresa
 • Hudáková Silvia, nezverejnená adresa
 • RNDr. Kalužay Jozef, nezverejnená adresa
 • Švedová Denisa, materská, Kríkova 2, 82107, Bratislava, SLOVAKIA
 • Mgr. Šveda Marián, finančný poradca, Kríkova 2, 82107, Bratislava, SLOVAKIA
 • Ing Bašo František, obchodný referent, nezverejnená adresa
 • MUDr Bašová Oľga, lekár, nezverejnená adresa
 • Fillo Marian, nezverejnená adresa
 • Ing Pindroch Ondrej, elektronic designer, nezverejnená adresa
 • Zámečník Tomáš, nezverejnená adresa
 • Ing Jechová Eva, ekonom, nezverejnená adresa
 • Vyhnánek Tomáš, nezverejnená adresa
 • MUDr. Lazíková Zuzana, nezverejnená adresa
 • mgr fillova martina, nezverejnená adresa
 • chrtanova sabina, zdravotna sestra, nezverejnená adresa
 • Ing. Ružbarský František, manager, nezverejnená adresa
 • Cziborová Ingrida, administratíva, nezverejnená adresa
 • Ing. Jurkovičová Elena, bankový úradník, nezverejnená adresa
 • Jech Tomáš , Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00, Praha 7, CZECH REPUBLIC
 • Ing. Ďaťko Martin, bezpečnosť práce, nezverejnená adresa
 • ing. Bargár Vratislav, bezpečnostný technik, nezverejnená adresa
 • Ing Rusňáková Helena, nezverejnená adresa
 • Merga Július, Transport and Customs Specialist, nezverejnená adresa
 • Kubik Pavol, nezverejnená adresa
 • Pjatak Slavomir, pilot, nezverejnená adresa
 • Ing Mlynčeková Marcela, účtovníčka, nezverejnená adresa
 • Krafcikova Diana, nezverejnená adresa
 • PaedDr. Akimjaková Beáta , Vysokoškolský učiteľ , nezverejnená adresa
 • PaedDr. Oravcová Marta , Rehoľná sestra , nezverejnená adresa
 • Ing.PhD Orsagova Katarina, nezverejnená adresa
 • Amrich Pavol, živnostník, nezverejnená adresa
 • Lobotka Peter, vedecky pracovnik, nezverejnená adresa
 • Udvardi Dusan, nezverejnená adresa
 • Mgr. Kubík Peter, IT specialist, nezverejnená adresa
 • Martinkovičová Elena, ekonom, nezverejnená adresa
 • PhDr. Suríková Mária, nezverejnená adresa
 • Mgr. Vavrová Zuzana, nezverejnená adresa
 • Bc. Sokolovičova Anna, nezverejnená adresa
 • PaedDr. Faltinová Daniela, riaditeľ školy, nezverejnená adresa
 • RNDr. Michniaková Beáta, výskumník, nezverejnená adresa
 • Kováč Štefan , študent, nezverejnená adresa

Strana 7 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »» »»»